Masz pytania?
+48 788 622 240
|
biuro@be-winner.pl
Informacje w podsumowaniu zamówienia

Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Sprzedawca będzie informował na wskazany adres e-mail o postępach w jego realizacji.

Producenci
Promocje
PROFESSIONAL WHITE LONG CONTACT NC
PROFESSIONAL WHITE LONG CONTACT NC
269,00 zł 199,00 zł
Regulamin

Strona niniejsza zawiera regulamin , na podstawie którego dostarczamy wszelkie produkty dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.be-winner.pl. Przed zamówieniem ze Strony jakichkolwiek Produktów należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Zamawiając którykolwiek z naszych Produktów na Stronie bądź drogą telefoniczną akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

§1 Definicje
1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa firmy, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
2. Adres reklamacji:
SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED
SADOWA 60D
73-110 STARGARD
3. Dane kontaktowe: SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED, ul. Sadowa 60D, 73-110 Stargard, biuro@be-winner.pl, Tel. +48 788622240
4. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu
5. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
6. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
7. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
11. Koszt dostawy – znajduje się pod adresem www.be-winner.pl.
12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
13. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
14. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
15. Płatność – dopuszczalna forma płatności to przelew bankowy, płatność internetowa.
16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
17. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
20. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
21. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
22. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.be-winner.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
23. Sprzedający:
SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED
SADOWA 60D
73-110 STARGARD

KONTO BANKOWE: BZWBK: 44 1090 2806 0000 0001 3156 2142
24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
26. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
27. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
• nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
• nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
• została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
• w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
• nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
28. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
29. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
§2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym be-winner.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem strony be-winner.pl i Sprzedającym jest firma SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED.
2. Kupujący może się kontaktować z Właścicielem Sklepu:
– pod adresem e-mail: biuro@be-winner.pl,
– pod numerem telefonu: +48 788-622-240
3. Kupującym w sklepie internetowym be-winner.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej prawem.
4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
5. Przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
8. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
• potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia,, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy, faktury pro forma
• dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych dowodu zakupu,
9. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych dla produktów znajdujących się w sklepie.
§3 Wymagania techniczne
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę JavaScript.
2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.
§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem www.be-winner.pl.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną umożliwiają uzyskanie informacji nt. danego produktu.
3. Usługą świadczoną drogą elektroniczną jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” wystarczy aby Klient podał swój adres e-mail.

§5 Cena
1. Wszystkie ceny podawane są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w kosztach dostawy.
§6 Zawarcie umowy i realizacja
1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem witryny internetowej www.be-winner.pl
2. Na wszystkie zamówione towary Sprzedający wystawia dowód zakupu (fakturę, paragon).
3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
1. dodanie do koszyka produktu;
2. wybór rodzaju dostawy;
3. wybór rodzaju płatności;
4. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Finalizuj zamówienie”.
4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
9. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.
10. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
§7 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wysłać na e-mail: biuro@be-winnr.pl,
4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, aby towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
• dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
§8 Rękojmia
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady(rękojmia).
3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
• złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
• żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
• żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
• oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
• oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
• żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
• żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie
§9 Postanowienia końcowe
1. Postanowienie niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia praw Konsumenta. Nie mogą być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie ogólnie obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin http://www.be-winner.pl W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

RODO

Już 25 maja obowiązywać w Polsce zacznie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których

dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie

prawa w związku z tym wynikają.

  1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak wykorzystywane będą Państwa

dane, jest przedsiębiorstwo działające pod firmą SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED ul.LANGIEWICZA 9/6 70-263 SZCZECIN, za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.be-winner.pl

  1. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa na stronie

www.be-winner.plbędącej oficjalnym sklepem internetowym i producentem marki BE WINNER

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym

– na stronie www.be-winner.pl. Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi

transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych

wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją

podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach

związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych

i rachunkowych.

W przypadku udzielonej zgody Sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w

plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  1. Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Sklep wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z

przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych

towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską dla

dostarczenia towarów do Państwa.

  1. Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu;

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub

niekompletne;

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których

zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie

sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z

prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku

wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze

świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są

nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu

wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich

profilowaniu;

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym

funkcjonowanie Sklepu w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których

zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep

może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i

nadużyciami.

  1. Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez

okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,

przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych –

przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i zapraszamy do dalszej współpracy.

Firma SPORTIS TEAM MACIEJ SAYED

 

73-110 Stargard, ul. Sadowa 60D
+48 788 622 240
biuro@be-winner.pl
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl